Hulp bij scheiden door Arnoud Oostveen

Wat is Mediation?

Mediation lijkt de laatste jaren het toverwoord te zijn bij scheidingen. Toch is mediation lang niet altijd de juiste route. De Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv) definieert mediation als volgt: “Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil of conflict onder deskundige leiding van een onafhankelijke en onpartijdige derde, de mediator. Een mediator stimuleert en begeleidt u bij het creatief zoeken naar een oplossing en bewaakt het proces.” Kort gezegd is het doel van mediation dus het oplossen van conflicten. Daarbij stimuleert een mediator u om zelf op zoek te gaan naar oplossingen.

Geen conflict

Mijn ervaring is dat bij verreweg de meeste scheidingen er geen sprake is van een conflict, maar van wederzijdse teleurstellingen. Ondanks die teleurstellingen willen mensen er samen goed uitkomen, zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Er is een gebrek aan informatie die scheidende mensen onzeker maakt. Mensen zijn primair op zoek naar oplossingen op financieel gebied. Een advocaat / mediator is in beginsel niet de aangewezen persoon om mee te denken aan financiële oplossingen, hij of zij begeleid alleen het proces.

Als jullie samen nog goed “on speaking terms zijn” en jullie beiden streven naar een goede en evenwichtige regeling, dan is mijn methode van bemiddeling een goede mogelijkheid. Die kans moet u dan ook echt aangrijpen!

Bemiddeling: mijn methode

Mijn methode van bemiddeling wijkt dus af van mediation. Uiteraard stellen we bij aanvang een bemiddelingsovereenkomst op, waarin is vastgelegd wat we van elkaar mogen verwachten. Ik zal als onafhankelijke en onpartijdige derde jullie neutraal informeren over hoe de scheiding zal uitpakken op basis van de wettelijke normen en maatstaven. Ook zal ik jullie informeren over hoe jullie uw doelen kunnen bereiken (zoals het kunnen blijven wonen in de koopwoning). Dat hoeven jullie dus niet zelf uit te zoeken. Die informatie dient dan als gespreksstof voor een bemiddelingssessie, waarbij jullie onder mijn begeleiding proberen om tot overeenstemming te komen.

Als jullie samen onder leiding van mij en voorzien van de juiste financiële informatie de zaak kunnen regelen is er veel meer mogelijk en kunt u maatwerk afspraken maken. Dan kunnen we samen zorgen voor financiële en fiscale optimalisatie, waardoor jullie beiden meer te besteden krijgen.

Nadat jullie overeenstemming hebben bereikt stel ik voor jullie het convenant (en ouderschapsplan) op. Na ondertekening zal ik het verzoek tot echtscheiding (via een advocaat) laten indienen bij de rechtbank. Dit is een schriftelijke procedure. Jullie hoeven zelf niet bij de advocaat of rechtbank te verschijnen. Uiteraard is deze rechtbankprocedure niet van toepassing voor scheidende samenwoners of bij de beëindiging van het geregistreerd partnerschap waarbij geen minderjarige kinderen zijn betrokken.

Stappenplan bemiddeling

Het stappenplan voor bemiddeling is in hoofdlijnen:

 1. Ik ga samen met jullie de situatie inventariseren;
 2. Jullie gaan samen aan de slag met het opstellen van een ouderschapsplan (jullie krijgen van mij daar een hulpmiddel voor);
 3. Jullie krijgen van mij informatie omtrent: Vermogen & Verdeling/Verrekening, Kinderkosten, Partneralimentatie, Huis & Hypotheek, Pensioen, et. cetera. Dit conform de wettelijke normen en maatstaven;
 4. We bespreken samen de financiële zaken en het door jullie opgestelde ouderschapsplan;
 5. Jullie gaan proberen om onder mijn leiding overeenstemming te bereiken;
 6. Ik ga voor jullie het convenant opstellen;
 7. We bespreken het convenant en na jullie akkoord maken we het definitief en ondertekenen jullie het convenant;
 8. Ik stel de processtukken voor jullie op en ik stuur alle processtukken en het convenant via een advocaat naar de Rechtbank; dit is een administratieve procedure, jullie hoeven niet te verschijnen bij de advocaat of bij de Rechtbank;
 9. Binnen circa 3 tot 4 weken geeft de Rechter de beschikking af (=uitspraak);
 10. Jullie akten van berusting worden samen met de beschikking opgestuurd naar de gemeente, waar de echtscheiding wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand; op dat moment zijn jullie formeel gescheiden;
 11. Ik wikkel voor jullie de overige zaken af, zoals het opstellen van de formulieren voor de pensioenverevening.

Spelregels bemiddeling

Er zijn een aantal belangrijke spelregels om bemiddeling te laten slagen:

 1. Jullie zijn bereid om naar elkaar te luisteren en te zoeken naar compromissen;
 2. Jullie zullen juiste en volledige informatie aan elkaar en mij verstrekken;
 3. Jullie zullen je met respect tegenover elkaar en mij gedragen;
 4. Een voorstel van de ene partner aan de andere partner wordt gedaan onder voorbehoud van alle rechten en weren. Een overeenkomst tussen jullie komt pas tot stand door de ondertekening van het scheidingsconvenant door jullie beiden;
 5. Deelafspraken zijn bindend indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd, ook indien er geen convenant tot stand komt;
 6. Ik zal alleen met jullie gezamenlijk contact onderhouden, tenzij het betreft het maken van afspraken of andere niet-inhoudelijke contacten ;
 7. Ik kan andere deskundigen (zoals accountants, fiscalisten, notarissen, bedrijfswaardeerders, advocaten en actuarissen) inschakelen, met instemming van jullie;
 8. Het staat jullie vrij om advies in te winnen van een andere adviseur;
 9. Alles dat door jullie wordt medegedeeld in het kader van de scheidingsbemiddeling is vertrouwelijk. Ik verplicht mij tot strikte geheimhouding. Zonder nadrukkelijke toestemming worden er geen gegevens aan derden verstrekt;
 10. Indien tussen jullie geen convenant tot stand komt en tussen jullie een gerechtelijke procedure wordt gevoerd over de gevolgen van de scheiding, zullen jullie geen mededelingen doen over wat in de scheidingsbemiddeling aan de orde is geweest en geen stukken aan de rechter overleggen. Jullie zullen mij niet als getuige oproepen;
 11. Ik beëindig de bemiddeling indien:
  1. één van de jullie niet langer bereid is aan het overleg deel te nemen of de aanwijzingen van mij weigert op te volgen en daarin volhardt;
  2. naar het oordeel van mij het overleg niet binnen een redelijke termijn kan leiden tot overeenstemming tussen jullie.

Succes bemiddeling

Bemiddeling is op basis van vrijwilligheid. Jullie kiezen als partners bewust voor deze manier van scheiden en jullie zijn bereid om u in te zetten om overeenstemming te bereiken. Wat daarbij van belang is, dat jullie een discussie voeren over de inhoud en niet over de vorm. Frustraties en teleurstellingen (die er ongetwijfeld zijn) zijn als gespreksonderwerp relevant, maar ze kunnen ook de totstandkoming van een regeling frustreren. Het succes van een bemiddeling is dan ook geheel afhankelijk van jullie bereidheid om te denken in oplossingen.

Het geheim van verandering is om al je energie niet te richten op het bevechten van het oude, maar op het opbouwen van het nieuwe. - Socrates